Widzimy się 26-27 LISTOPADA 2018 - SOFITEL WARSZAWA VICTORIA

Hotelarz Roku

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU HOTELARZ ROKU 2018

(dalej: „Konkurs”) organizowanego przez:
Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-386, przy ulicy Paca 37, wpi-saną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000167606, NIP 113 24 28 273, REGON 015488895
(dalej: „Organizator”)

I. CEL KONKURSU
Ogólnopolski konkurs „HOTELARZ ROKU” ma na celu wybór, a także promowanie najlepszych dyrektorów hoteli oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w hotelach, a wyróżniających się skutecznością w działaniu przy zmiennych warunkach gospodarczych, profesjonalizmem oraz etyką zawodową.
II. UWAGI WSTĘPNE
 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 2. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
III. UCZESTNICY
 1. Organizator nie pobiera opłat z tytułu zgłoszenia Uczestnika do Konkursu.
 2. Prawo uczestnictwa w Konkursie "HOTELARZ ROKU” przysługuje osobom fizycznym, które spełniają poniższe wymagania formalne:
  • a) wykonują obowiązki w podmiotach mających swoją statutową siedzibę w Polsce na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej (kontraktu menedżerskiego)
  • b) pracują na stanowiskach: dyrektor hotelu, dyrektora ds. sprzedaży/marketingu hotelu, revenue managera (nie dotyczy kategorii CZŁOWIEK ROKU)
  • c) w chwili przystąpienia do konkursu legitymują się co najmniej 12-miesięcznym nieprzerwanym stażem pra-cy na obecnym stanowisku (dotyczy kategorii DYREKTOR GENERALNY HOTELU SIECIOWEGO, DYREKTOR GENERALNY HOTELU NIEZALEŻNEGO).
 3. Do Konkursu można zgłaszać się osobiście lub być nominowanym przez stronę trzecią (osobę, instytucję).
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem www.hoteltrends.pl/konkurs.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  • Kategoria zgłoszenia
  • Imiona i nazwisko
  • Wiek (opcjonalnie; obowiązkowo w kategorii HOTELARZ ROKU DO 35. ROKU ŻYCIA)
  • Wykształcenie
  • Nazwa firmy
  • Adres firmy
  • Telefon
  • Adres e-mail
  • Stanowisko
  • Przebieg kariery zawodowej / Osiągnięcia / Uzasadnienie
 6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika Konkursu lub zgłosze-nia potrzeby ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Brak uzupełnienia danych w wy-znaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem Uczestnika z listy osób biorących udział w konkursie.
IV. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU i TERMINARZ
 1. Zgłoszenia do Konkursu – HOTELARZ ROKU – można składać od 10.07.2018 do 15.10.2018
 2. Zgłaszający oświadcza, iż jest uprawniony do wyrażenia zgody na wykorzystanie nadesłanych przez niego ma-teriałów w powyżej opisanej formie, co dotyczy także znajdujących się w materiałach: nazwy i logo obiektów w których pracuje/pracował, fotografii, jak również, że takiej zgody udziela. Tym samym ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, mogące wynikać z wykorzystania przedłożonych materiałów.
 3. Tytuł Laureata w danej kategorii nie podlega wymianie na żadne inne świadczenie. Niedopuszczalne jest rów-nież odstąpienie wygranej na rzecz osób trzecich.
 4. Nazwiska Laureatów Konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystości wręczania nagród 27 listopada 2018 r., podczas Gali w Warszawie.
V. JURY
 1. W Konkursie zostaną wyłonieni w drodze głosowania Kapituły laureaci w kategoriach opisanych poniżej:
  • Dyrektor Generalny Hotelu Sieciowego
  • Dyrektor Generalny Hotelu Niezależnego
  • Dyrektor Sprzedaży/Marketingu Hotelu Sieciowego
  • Dyrektor Sprzedaży/Marketingu Hotelu Niezależnego
  • Revenue Manager Roku
  • Hotelarz Roku do 35 Roku Życia
  oraz w kategorii specjalnej:
  • Człowiek Roku (wyłaniany decyzją Organizatorów – redakcji „Hotelarza”)
 2. Laureaci zostaną wybrani w wyniku głosowania jurorów (nie dotyczy kategorii Człowiek Roku) wchodzących w skład Kapituły Konkursu Hotelarz Roku 2018 złożonej z wybranych przez Organizatora i podanych do publicz-nej wiadomości reprezentantów.
  • a) Zwycięzcą każdej z kategorii Konkursu zostaje osoba, który zdobędzie największą liczbę głosów. Każdy z Jurorów może przyznać w każdej kategorii 1 głos na wybranego Uczestnika. Głosy uzyskane przez danego Uczestnika przez wszystkich Jurorów sumują się. Członkowie Kapituły głosują osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Głosowanie Kapituły trwa do 10.11.2018
  • b) W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników otrzyma taką samą liczbę punktów sklasyfikowani są Ex aequo.
 3. Laureaci poprzednich edycji Konkursu wchodzą automatycznie w skład Kapituły wybierającej zwycięzców przez dwie kolejne edycje Konkursu.
 4. Członkowie Kapituły nie mogą głosować na Uczestników konkursu związanych zawodowo z hotelami i sieciami hotelowymi, które reprezentują.
 5. Kapituła może w razie potrzeby wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji oraz o udostępnienie dodat-kowej dokumentacji mogącej przesądzić o ostatecznych wynikach Konkursu.
 6. Kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę są:
  • a) osiągnięcia zawodowe Uczestnika,
  • b) kwalifikacje,
  • c) wkład w budowę pozycji konkurencyjnej firmy na rynku,
  • d) przebieg kariery zawodowej,
  • e) solidność zawodowa i etyka,
  • f) wyniki ekonomiczne firmy.
  Przy ocenie Uczestnika Kapituła może wziąć pod uwagę także inne kryteria według własnego uznania.
VI. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty po-leconej na adres Organizatora.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane identyfikujące zgłaszającego lub głosującego, w szczególności nazwę, adres i dane dotyczące Uczestnika, ocenianego w ramach konkursu. Zgłoszenie to winno również za-wierać prawidłowo sformułowane zastrzeżenie co do przebiegu Konkursu. Reklamacja powinna być uzasadnio-na i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika lub przez głosującego.
 3. Reklamację można zgłosić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu na zgłoszenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika na piśmie listem poleconym o uwzględnieniu lub od-rzuceniu jego reklamacji w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, wraz ze wskazaniem uza-sadnienia rozstrzygnięcia.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik wyraża zgodę (udziela licencji) na bezpłatne opublikowanie udostępnionych przez siebie lub dostęp-nych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Uczestnika: danych, nazw, logo, znaków towarowych, zdjęć obiektów, informacji o Uczestnikach i laureatach Konkursu, informacji bądź skrótów informacji lub materia-łów, przedstawionych w nadesłanych materiałach na łamach „Hotelarza”, w prasie i na antenie radia, w telewizji oraz na stronach internetowych, w sieciach komputerowych i multimedialnych, w newsletterach, koresponden-cji. Zgoda Uczestnika rozciąga się również na wypowiedzi przedstawicieli Uczestników, jak również na wyko-rzystanie imion, nazwisk i wizerunków tych osób w razie ich udostępnienia Organizatorowi przez Uczestnika lub też tych udostępnionych lub opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej Uczestnika. Dotyczy to także opublikowania przez Organizatora informacji o rozstrzygnięciu Konkursu i jego promocji.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora i jego partnerów informacji handlowych przesyła-nych środkami komunikacji elektronicznej i listownej.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.hoteltrends.pl/konkurs
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy odznaczenia Uczestnika jako Laureata, jak również wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na Stronie. Umieszczenie Regulaminu jak i każdej jego zmiany na Stronie oznacza przekazanie go do wiadomości uczestników.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.
Realizacja: BrandFriend.plw.wiater@pws-promedia.pl · tel. +48 22 333 88 10 · +48 509 416 935

Hotel Trends Poland & CEE to dwudniowa konferencja dla specjalistów branży hotelowej. W jednym miejscu spotykają się wszyscy profesjonaliści i decydenci polskiego hotelarstwa - właściciele, członkowie zarządów, kadra zarządzająca największych hoteli, przedstawiciele deweloperów i inwestorów, a także dostawcy najlepszych produktów i usług dla branży hotelarskiej.

Hotel Trends Poland & CEE 2018 odbywa się w dniach 26-27 listopada 2018 r. Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 20 listopada 2018 r. Opłata za uczestnictwo w konferencji z uroczystą galą to 1.899,00 zł netto.

Miejsce: Sofitel Warsaw Victoria, Królewska 11, 00-065 Warszawa, Polska